Екологічний податок: всі питання в одній статті

З метою часткової компенсації негативного впливу на навколишнє середовище всі підприємства, які здійснюють таку господарську діяльність в Україні, оподатковуються екологічним податком.Це обов’язковий платіж, основна мета якого економічно стимулювати платників податків до зменшення забруднення природи. Ключовою відмінністю екологічного податку від інших внесків, відрахувань і платежів є те, що його регламентує не тільки Податковий кодекс, а й інші нормативно-правові акти, що стосуються екологічного права. Розглянемо на прикладах відповіді на питання, що стосуються екологічного податку.

Хто відноситься до платників податків

Що такеекологічний податок і як він вважається, потрібно знати організаціям, які ведуть господарську діяльність, відчутно допомагає вплив на навколишнє середовище. До них відносяться приватні і державні структури, резиденти і нерезиденти країни, що мають бізнес на території України. Податки нараховуються, якщо в результаті діяльності підприємства:

 • відбуваються викиди забруднюючих речовин в атмосферу або водні джерела (місцевого або державного масштабу) в тому числі водосховища, канали або підземні води;
 • виробляються і розміщуються на полігонах небезпечні відходи;
 • утворюються токсичні сполуки (зокрема, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду).

Важливо! Якщо відходи визнані вторинною сировиною, їх розміщення на території виробничого підприємства не обкладається податком.

Хто звільняється від податку

Чи не сплачуютьекологічний податок:

 • суб’єкти ядерної енергетики, у яких є договір про вивезення за межі України використаних джерел іонізуючого випромінювання на територію держави, що здійснює поставки сировини;
 • організації, що займаються поводженням з відходами, які утворилися після катастрофи на ЧАЕС;
 • виробники радіоактивних відходів, що мають відповідні ліцензії і не перевищують норм, вказаних в них;
 • держструктури, які займаються обігом і дезактивацією особливо небезпечних радіоактивних речовин, які є власністю держави;
 • підприємства, що займаються збором, транспортуванням і зберіганням на своїх полігонах відходів, які є вторинною сировиною, і що надають послуги в цій сфері (за умови наявності ліцензії, що дозволяє ведення такої діяльності);
 • підприємства, що мають стаціонарні джерела, що утворюютьСО2(До 500 т за рік).

Важливо! Відповідно до правками, прийнятими на початку 2019 року, до тих, хто платить екоподаток, приєдналися підприємства, у яких обсяг викидів СО2 (в сукупності за минулі чотири квартали) перевищив 500 т. Ця категорія платників зобов’язується податиподаткову відомість і внести плату за той час, коли було зафіксовано перевищення. Порядок передбачений НК.

Об’єкти, база і ставка екоподатку

З початку 2019 року по відношенню до екологічного оподаткуванню відбулися істотні зміни. Ставки значно збільшилися. Тепер, щоб розрахуватиекоподаток, необхідно врахувати:

 • ставку;
 • тип і вид речовини, що забруднює навколишнє середовище (воду, повітря, грунт);
 • обсяг утвореного з’єднання (т);
 • середовище поширення (вода, повітря або грунт);
 • клас небезпеки для конкретного з’єднання;
 • концентрації сполук, допустимі для конкретної середовища (вода, повітря, грунт);
 • безпечні показники конкретних речовин, характерні для певного населеного пункту.

Щоб розрахувати екологічний податок, пропонуємо дані про ставки в Україні, актуальні на 2019 рік.

Таблиця 1. Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої ​​речовини.

Забруднююча речовина Ставка екоподатку, грн. / Т
атмосфера водні об’єкти
Азоту оксиди 2451,84
Азот амонійний 1610,48
Аміак 459,85
Ангідрид сірчистий 2451,84
Ацетон 919,69
Бенз (о) пірен 3 121 217,74
Бутилацетат 552,23
Ванадію пятиокись 9196,93
Водень хлористий 92,37
Вуглецю окис 92,37
Вуглецю двоокис 10,00
Вуглеводні 138,57 138,57
Газоподібні фтористі з’єднання 6070,39
Завислі у воді речовини 46,19
Кадмію сполуки в повітрі 19 405,92
Марганець та його сполуки 19 405,92
Нафтопродукти в воді 9474,05
Нікель та його сполуки в повітрі 98 872,97
Нітрати у воді 138,57
Нітрити 7909,77
Озон в повітрі 2451,84
Органічні речовини в воді [за показниками біохімічного споживання кисню (БПК) 5] 644,60
Ртуть в повітрі і її сполуки 103 931,28
Свинець та його сполуки 103 931,28
Сірководень в повітрі 7879,65
Сірковуглець 5120,56
Спирт н-бутиловий 2451,84  
Стирол в повітрі 17 903,89  
Сульфати у воді   46,19
Тверді речовини в повітрі 92,37  
Фенол 11 128,67  
Формальдегід 6070,39  
Фосфати в воді   1287,18
Хлориди   46,19
Хром та його сполуки в повітрі 65 822,27  

Слід знати, що входить в екологічний податок не тільки ставка за певну речовину, але і оплата збитку, який підприємства завдають через стаціонарні джерела. Для таких з’єднань враховується клас небезпеки.

Таблиця 2. Ставки екологічного податку в залежності від класу небезпеки речовини.

Всі речовини, що належать до небезпечних, але не наведені в попередній таблиці

 

Клас небезпеки Ставка екоподатку, грн. / Т
I 17 536,42
II 4016,11
III 598,4
IV 138,57

При розрахунку слід врахувати, що загальний податок на забруднення буде визначатися за ставками:

 • для повітря – 17 536,42 грн. / т;
 • для водних об’єктів 168 743,50 грн. / т.

У той же час при викидах в природні водойми (ставок, озеро, ставши) ставку слід збільшити в 1,5 рази.

Порядок обчислення

Щоб знати, як нарахувати екоподаток, Необхідно вивчити такі формули:

Вид забруднення Формула Визначення
Викиди, що надходять в атмосферу через стаціонарні джерела забруднення  п
ПВС = Σ (Мі × Нпі)
і = 1

Мі – кількість виробленого забруднювача (в тоннах);

Нпi – актуальна ставка податку для конкретного i-того з’єднання (в грн., З урахуванням копійок)

Відходи, що надходять у водні об’єкти  п
Пс = Σ (Млі × Нпі × Кос)
і = 1

 

Млi – кількість i-того речовини, яка потрапила у водний об’єкт (т);

Нпi – актуальна ставка податку для конкретного i-того стоку (в грн., З урахуванням копійок);

Кос = 1,5 – коефіцієнт, який використовується для розрахунку податку, у випадках скидання рідких відходів в ставок або озеро (при необхідності)

Розміщення відходів  п
Прв = Σ (Нпі × Млі × Кт × Ко)
і = 1

Нпi – актуальна ставка податку для i-того типу відходів (в грн., З урахуванням копійок);

Млi – обсяг i-того типу відходів (т);

Кт – коефіцієнт, який використовується для коригування (відповідно до п. 246.5 ст. 246 НК);

Ко – коефіцієнт, який використовується для коригування при розміщенні відходів в місцях, не пристосованих для зберігання або утилізації відходів (Ко = 3)

Порядок і терміни подання звітності (декларації)

Суб’єкт господарювання зобов’язується надати в органи ДФС звітність після закінчення календарного кварталу. Для виконання цих зобов’язань дається не більше 40 днів. Це можна зробити самостійно в електронному вигляді або ж скористатися послугоюекологічного консалтингу. Форма декларації затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 715.

Таблиця 4. Кінцеві дати формування звітності та внесення плати за екоподатку в 2019-1920 рр.

Квартал Остання дата для подання звітності Остання дата для оплати
I 10 травня 20 травня
II 9 серпня 19 серпня
III 11 листопада 19 листопада
IV 10 лютого 2020 19 лютого 2020

Як видно з таблиці, платник податків сплачуєекологічний податокне пізніше 10 днів з моменту граничної дати закриття декларації. Оплата проводиться за місцем реєстрації об’єкта, що виробляє викиди, або полігону, на якому складуються відходи. Якщо ж звітність потрібно надати в кілька уповноважених органів, платнику потрібно відправити копії декларацій відразу після подачі їх в електронному вигляді.

Якщо підприємство припинило виробництво забруднюючих речовин / відходів та не має наміру платити податки, цю інформацію необхідно повідомити в уповноважений орган письмово.

Важливо! Якщо у звітній декларації була допущена помилка, платник податків зобов’язується подати уточнюючу відомість. Цей документ повинен бути аналогічний звітної документації. Відмінності є тільки в назві і в виправлення.

Порядок повернення надміру сплачених сум

Якщо платнику довелося помилково проплатитиекологічний податок, він може повернутизайве внесену суму за умови, що у нього немає податкового боргу. Для цього слід подати заяву в довільній формі протягом 1095 днів з дати здійснення грошового переказу.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}