Державний облік і паспортизація відходів – просто про складне

Коротко про ключові документи

Згідно із статтею 26 Законом України «Про відходи» державному обліку та паспортизації підлягають всі відходи, що утворюються на території України.Порядок державного обліку та паспортизації відходів затверджено Постановою КМУ № 2034 від 01.11.1999 р.

Державний облік відходів – це єдина державна система збирання, узагальнення, всебічного аналізу та зберігання відомостей про відходи під час їх утворення та здійснення операцій поводження з ними. Державний облік відходів включає:

 •  ведення первинного обліку відходів;
 •  подання державної статистичної звітності.

Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до встановлених форм. Первинному обліку підлягають всі відходи, що утворюються на підприємстві крім:

 •  зворотні відходи, що у єдиному циклі повертаються у технологічний процесс;
 •  відходи, кількість яких є меншою від наявних технічних можливостей фіксації їх утворення;
 •  комунальні відходи, видалення яких здійснюється за договорами з підприємством комунального господарства.

Наприкінці кожного кварталу та наприкінці кожного року суб’єкти господарювання подають до територіальних органів Мінприроди (Мінекоенерго) на місцях та в органи статистики статистичні звіти про фактичну кількість утворення відходів за встановленою формою 2 ТП – відходи. Органи державної статистики за даними статистичної звітності ведуть реєстр об’єктів утворення відходів, до реєстру вносяться дані про підприємства для яких Пзув перевищує 1000 умовних одиниць.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 року № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державногообліку та паспортизації відходів» паспортизація відходів – процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення. Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Паспорти відходів доцільно розробляти на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення, щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.

Паспортизація відходів здійснюється на виконання статті 17 та статті 26 Закону України «Про відходи». Згідно статті 26 власники відходів зобов’язані скласти на кожний вид відходу окремо технічний паспорт відходу, винятком є комунально-побутові відходи, видалення яких здійснюється згідно з договорами із спеціалізованими підприємствами.

Паспортизація відходівТехнічний паспорт відходу

Технічні паспорти відходів складаються суб’єктами господарювання (власниками відходів). Форма технічного паспорту відходу встановлена стандартом ДСТУ 2195-99. Згідно стандарту технічний паспорт відходу включає в себе такі структурні розділи:

 1. Титульний аркуш;
 2. Відомості про місце утворення відходу;
 3. Відомості про процес у якому утворюється відхід;
 4. Первинні дані про відхід;
 5. Характеристика відходу;
 6. Відомості про існуючі та можливі технології переробки, зберігання, транспортування, утилізації чи видалення відходу;
 7. Загальні вимогу до змісту та показників відходу;
 8. Реєстраційний бланк;
 9. Відомості про аналоги відходу (не є обов’язковим).

Технічний паспорт відходу погоджується керівництвом (директором або заступником) Департаменту екології та природних ресурсів після затвердження керівником підприємства.

Паспорт місць видалення відходів

В галузі поводження з відходами паспортизації та державному обліку підлягають не тільки відходи, що утворюються на підприємстві, а і місця їх видалення. На кожне місце видалення відходів повинен складатися паспорт, згідно із статтею 28 Закону України «Про відходи» всі місця видалення відходів підлягають обліку, для цього ведеться реєстр місць видалення відходів. Порядок ведення реєстру місць видалення відходів затверджено Постановою КМУ № 1216 від 03.08.1998р.

Згідно з Постановою, реєстр місць видалення відходів – це система даних, які отримані під час обліку і опису всіх об’єктів та спеціально відведених місць на яких здійснюються операції з видалення відходів. До реєстру включаються всі місця видалення відходів без винятку (функціонуючі, закриті, законсервовані).

Паспорт місця видалення відходів (далі – МВВ) повинен включати у себе наступні розділи:

 1. Титульний аркуш;
 2. Загальна характеристика МВВ;
 3. Природно-географічна характеристика МВВ;
 4. Техніко-технологічна характеристика МВВ;
 5. Загальна характеристика відходів, що видаляються;
 6. Відомості про систему спостережень (моніторинг) за якістю вод, ґрунтів та атмосферного повітря у районі МВВ;
 1. Відомості про забруднення навколишнього природного середовища у районі МВВ;
 1. Порушення умов експлуатації МВВ;
 2. Санітарно-захисна зона МВВ;
 3. Категорія екологічної безпеки МВВ;
 4. Проведення ревізій даних паспорту.

Проекти паспортів МВВ складають власники МВВ, або за їх дорученням спеціальні проектні організації. Власники МВВ у встановлений термін надають проекти паспортів на погодження до Департаменту екології та природних ресурсів та органів МОЗ (Держпродспоживслужби).

Звіт з інвентаризації відходів

У відповідності до «Порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів», затвердженого Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. № 2034, інвентаризація відходів – комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.

В Українському законодавстві державного рівня відсутні прямі вимоги щодо обов’язковості проведення інвентаризації відходів. Однак Закон України «Про відходи» має вимоги до суб’єктів господарської діяльності (ст. 17), серед яких: на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.

По суті вимог статті 17 Закону та порівнянні їх з визначенням інвентаризації відходів, можна зробити висновок про обов’язковість проведення інвентаризації.

Інвентаризація відходів проводиться на загальних методологічних засадах відповідно до законодавства. Що розуміти під загальними методологічними засадами відповідно до законодавства? Навряд чи хтось дасть на це питання чітку відповідь. Це питання не має чіткого визначення.

Стаття 17 Закону [1] вказує, що відходи необхідно виявляти на основі матеріально-сировинних балансів виробництва. Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 342 від 07.07.2008 р. зазначає, що для проведення інвентаризації може використовуватися Інформація, наведена в типовій формі № 1-ВТ [31]. Є ще ДСТУ 3911 – 99 «Охорона природи.

Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги», однак цей документ не привносить додаткової інформації методологічного характеру, що має практичну цінність для суб’єктів господарювання. Можна ще навести певний перелік документів, що можуть використовуватися при проведенні інвентаризації, але всі вони не мають статусу документів, що визначають саме методологічні основи інвентаризації відходів.

На сьогоднішній день підприємства повинні працювати в умовах наявного правового поля. Проводити інвентаризацію відходів, звертати увагу на ті складові, що мають практичну цінність для підприємства. При цьому безумовно враховувати вимогу ст. 17 Закону України «Про відходи».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://expertcentr.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/bg_pages5.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}